Noonoy Kindergarten

http://www.noonoykindergarten.ac.th
 
 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 
 
หลักสูตรการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า 3 ปี(เตรียมอนุบาล)
 

  การพัฒนาเด็กอายุต่ำกว่า3ปี  มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย  ความสามารถ  ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ดังนี้

         1.  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี
         2.  ใช้อวัยวะของร่างกายได้คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน
         3.  มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย
         4.  รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์
         ช่วง 3 ปีแรกของชีวิตวัยเด็กเป็นช่วงระยะที่สำคัญที่สุด  เนื่องจากสมองของเด็กมีการเจริญเติบโต  และพัฒนาการอย่างรวดเรฺ็ว  พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  โดยที่พัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุอาจพัฒนาเป็นลำดับขั้นอย่างต่อเนื่องตามวัย  ถ้าสังเกตพบว่าเด็กไม่มีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูจำเป็นต้องพาเด็กไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ทันที
         พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กประกอบด้วย
         1.  พัฒนาการด้านร่างกาย
         2.  พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
         3.  พัฒนาการด้านสังคม

         4.  พัฒนาการด้านสติปัญญา

         สาระการเรียนรู้

         เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีสามารถรับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวได้ตั้งแต่เกิดพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูถือเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้พัฒนาเต็มศักยภาพของตอนอย่างเด็มที่ โดยวางรากฐานการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวและกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ซึ่งเด็กจะรับรู้และเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กให้เหมาะสมกับความต้องการ ความสนใจ พัฒนาการและความสามารถของเด็ก  จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงประสบการณ์สำคัญและสาระที่เด็กในวัยนี้ควรเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับความคิดในระดับที่สูงขึ้นไป

         สาระการเรียนรู้กำหนดเป็น 2 ส่วน
         1.  ประสบการณ์สำคัญ
              1.1  ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
              1.2  ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
              1.3  ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม
              1.4  ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
         2.  สาระที่ควรเรียนรู้
              2.1  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
              2.2  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
              2.3  ธรรมชาติรอบตัว
              2.4  สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
          การจัดกิจกรรมประจำวันให้เกับเด็กๆ
          เป็นการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจำวันและการเล่นของเด็กตามธรรมชาติที่เหมาะสมกับวัยดังนี้
          การฝึกสุขนิสัยและลักษณะนิสัยที่ดี  เช่น  การรับประทานอาหาร  การนอน  ทำความสะอาดร่างกาย  การขับถ่าย  ตลอดจนการแสดงมารยาทที่สุภาพ
          การใช้ประสามสัมผัสทั้ง 5 เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5
          การฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ - ตา  เป็นกิจกรรมที่ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ  นิ้วมือให้พร้อมที่จะหยิบจับ  รู้จักการคาดคะเนหรือกะระยะทางของสิ่ง
 ต่างๆ ที่อยู่รอบตัว
          การเคลื่อนไหวและการทรงตัว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อแขนกับขา  มือกับนิ้ว  และส่วนต่างๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกาบทุกส่วน
          การส่งเสริมด้านอารมณ์และจิตใจ  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อแขนกับขา  มือกับนิ้ว  และส่วนต่างๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายทุกส่วน
          การส่งเสริมทักษะทางภาษา  เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้เปล่งเสียงเลียนเสียงพูดของผู้คน เสียงสัตว์ต่างๆ รู้จักเรียกชื่อของตนเอง  ชื่อพ่อแม่หรือผู้คนใกล้ชิด  และสิ่ง
 ต่างๆ รอบตัว  ตลอดจนรู้จักสื่อความหมายด้วยคำพูดหรือท่าทาง
          การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  เป็นกิจกรรมที่ฝึกหัดให้เด็กได้แสดงออกทางความคิดตามจินตนาการของตน  เช่น  ขีดเขียนวาดรูป 
 
 
                                                                   

  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  สำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี

          หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปีเป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา  เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล

          จุดหมาย

          หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย  ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล  จึงกำหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ดังนี้

          1.  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยที่ดี

          2.  กล้ามเนื่้อใหญ่และกล้ามเนื่้อเล็กแข็งแรง  ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

          3.  มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข

          4.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม

         5.  ชื่่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และรักการออกกำลังกาย

          6.  ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย

         7.  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  และความเป็นไทย

          8.  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          9.  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

         10.  มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

         11.  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

         12.  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  และมีทักษะในการแสวงหาความรู้

         คุณลักษณะตามวัย

         คุณลักษณะตามวัยเป็นความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุถึงวัยนั้นๆ   คุณลักษณะตามวัยที่สำคัญของเด็กอายุ 3 - 5 ปี  มีดังนี้

 

เด็กอายุ 3 ปี

         พัฒนาการด้านร่างกาย  ได้แก่  กระโดดขึ้นลงอยู่กับที่ได้  รับลูกบอลด้วยมือและลำตัว  เดินขึ้นบันไดสลับเท้ากันได้  เขียนเป็นรูปวงกลมตามแบบได้

         พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก  ชอบที่จะทำให้ผู้ใหญ่พอใจและได้คำชม  กลัวการพรัดพรากจากผู้เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดน้อยลง

         พัฒนาการด้านสังคม  รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง  ชอบเล่นแบบคู่ขนาน (เล่นของเล่นชนิดเดียวกันแต่ต่างคนต่างเล่น)  เล่นสมมติได้  รู้จักรอคอย

         พัฒนาการด้านสติปัญญา  สำรวจสิ่งต่างๆ ที่เหมือนกันและต่างกันได้  บอกชื่อของตนเองได้  ขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา  สนทนาโต้ตอบ / เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้นๆ ได้  สนใจนิทานและเรื่องราวต่างๆ ร้องเพลง  ท่องคำกลอน  คำคล้องจองง่ายๆ และแสดงท่าทางเลียนแบบได้  รู้จักใช้คำถาม "อะไร"  สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างง่ายๆ  อยากรู้อยากเห็นทุกอย่างรอบตัว

 

 

เด็กอายุ 4 ปี

         พัฒนาการด้านร่างกาย  กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้  รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสอง  เดินขึ้น  ลงบันไดสลับเท้าได้  เขียนรูปสี่เหล่ียมตามแบบได้  ตัดกระดาษเป็นเส้นตรงได้  กระฉับกระเฉงไม่ชอบอยู่เฉย

         พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์  เริ่่มรู้จักชื่นชมความสามารถ  และผลงานของตนเองและผู้อื่น  ชอบท้าทายผู้ใหญ่  ต้องการให้มีคนฟัง  คนสนใจ

         พัฒนาการด้านสังคม  แต่งตัวได้ด้วยตนเอง  ไปห้องส้วมได้เอง  เล่นร่วมกับคนอื่นได้  รอคอยตามลำดับก่อน - หลัง  แบ่งของให้คนอื่น  เก็บของเล่นเข้าที่ได้

         พัฒนาการด้านสติปัญญา  จำแนกสิ่งต่างๆ ด้วยประสานสัมผัสทั้ง 4 ได้  พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองหลังจากได้รับคำชี้แนะ  สนทนาโต้ตอบ / เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง  สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง  โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น  รู้จักการใช้คำถาม "ทำไม"

 

เด็กอายุ 5 ปี

         พัฒนาการด้านร่างกาย  กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องได้  รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นได้ด้วยมือทั้งสอง  เดินขึ้น ลงบันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว  เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้  ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งที่กำหนด  ใช้กล้ามเนื้อเล็กได้ดี  เช่น  ติดกระดุม  ผูกเชือกรองเท้า ฯลฯ  ยืดตัว  คล่องแคล่ว

         พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  แสดงอารมณ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม  ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผู้้อื่น  ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางน้อยลง  

         พัฒนาการด้านสังคม  ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง  เล่นหรือทำงานโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกับผู้อื่นได้  พบผู้ใหญ่  รู้จักไหว้  ทำความเคารพ  รู้จักขอบคุณ  เมื่อรับของจากผู้ใหญ่  รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

         พัฒนาการด้านสติปัญญา  บอกความแตกต่างของกลิ่น  สี  เสียง  รส  รูปร่าง  จำแนก  และ  จัดหมวดหมู่สิ่งของได้  บอกชื่อ  นามสกุล  และอายุของตนเองได้  พยายามหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง  สนทนาโต้ตอบ / เล่าเรื่องราวได้  สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง  โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นและแปลกใหม่  รู้จักใช้คำถาม "ทำไม"  "อย่างไร"  เริ่มเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม  นับปากเปล่าได้ถึง 20

         สาระการเรียนรู้

         สาระการเรียนรู้ใช้เป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งนี้สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย  องค์ความรู้  ทักษะหรือกระบวนการและคุณลักษณะหรือค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้สำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปีจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก  บุคคลและสถานที่ที่แวดล้อมเด็ก  ธรรมชาติรอบตัว  และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กที่เด็กมีโอกาสใกล้ชิดหรือมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันและเป็นสิ่งที่เด็กสนใจ  จะไม่เน้นเนื้อหา  การท่องจำ  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทักษะหรือกระบวนการจำเป็นต้องบูรณาการทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรัยเด็ก  เช่น  ทักษะการเคลื่อนไหว  ทักษะกระบวนการทางสังคม  ทักษะการคิด  ทักษะการใช้ภาษา  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เป็นต้น  ขณะเดียวกันควรปลูกฝังให้เด็กเกิดเจตคติที่ดี  มีค่านิยมที่พึงประสงค์ เช่น  ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอ งและผู้อื่น  รักการเรียน  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และมีคุณธรรม  จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย  เป็นต้น

        สาระการเรียนรู้กำหนดเป็น 2 ส่วน  ดังนี้

        1.  ประสบการณ์สำคัญ   ประสบการณ์สำคัญเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาเด็กทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม และสติปัญญาช่วยให้เด็กเกิดทักษะที่สำคัญสำหรับการสร้างองค์ความรู้โดยให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ  สิ่งของ  บุคคลต่างๆ ที่อยู่รอบตัว  รวมทั้งปลูกฝัง คุณธรรม  จริยธรรมไปพร้อมกันด้วย  ประสบการณ์สำคัญมีดังนี้

        1.1  ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  ได้แก่  การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ๋ การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก

  การรักษาสุขภาพ การรักษาความปลอกภัย

        1.2  ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  ได้แก่  ดนตรี  สุนทรียภาพ  การเล่น  คุณธรรม  จริยธรรม

        1.3  ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  ได้แก่  การเรียนรู้ทางสังคม

        1.4  ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  ได้แก่  การคิด  การใช้ภาษา  การสังเกต  การจำแนก  และการเปรียบเทียบ  จำนวน  มิติสัมพันธ์ (พื้นที่  / ระยะ)  เวลา

        2.  สาระที่ควรเรียนรู้

        สาระที่ควรรู้  เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่น่านำมาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรม  ให้เด็กเกิดการเรียนรู้  ไม่เน้นการท่องจำเนื้อหา  ผู้สอนสามารถกำหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย  ความต้องการ  และความสนใจของเด็ก  โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์สำคัญที่ระบุไว้ข้างต้น  ทั้งนี้อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้  โดยคำนึงถึงประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก  สาระที่เด็กอายุ 3 - 5 ปี ควรเรียนรู้  มีดังนี้

        2.1  เรื่องราวเกี่ยกับตัวเด็ก  เด็กควรรู้จักชื่อ  นามสกุล  รูปร่าง  หน้าตา  รู้จักอวัยวะต่างๆ วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด  ปลอดภัย  การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะเรียนรู้ที่จะเล่นและทำสิ่งต่างด้วยตนเองคนเดียว  หรือกับผู้อื่น  ตลอดจนเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึก  และแสดงมารยาทที่ดี

        2.2  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  เด็กควรได้มีโอกาสรู้จักและรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว  สถานศึกษา  ชุมชน  รวมทั้งบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือมีโอกาสใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน

        2.3  ธรรมชาติรอบตัว  เด็กควรจะได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิต  สิ่งไม่มีชีวิต  รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดล้อมเด็กตามธรรมชาติ  เช่น  ฤดูกาล  กลางวัน  กลางคืน ฯลฯ

        2.4  สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก  เด็กควรจะได้รู้จักสี  ขนาด  รูปร่าง  รูปทรง  น้ำหนักผิวสัมผัสของสิ่งต่างๆ รอบตัว  สิ่งของเครื่องใช้  ยานพาหนะ  และการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน

 

 
 หลักสูตรการศึกษาประถมศึกษา

        หลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาของโรงเรียนดำเนินการภายใต้กรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้  คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์                                      
      2. ซื่อสัตย์ สุจริต
      3. มีวินัย                                                         
      4. ใฝ่เรียนรู้
      5. อยู่อย่างพอเพียง                                              
      6. มุ่งมั่นในการทำงาน
      7. รักความเป็นไทย                                               
      8. มีจิตสาธารณะ
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
      1. ความสามารถในการสื่่อสาร                                    
      2. ความสามารถในการคิด
      3. ความสามารถในการแก้ปัญหา                                 
      4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
      5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
     1. ภาษาไทย                                                        
     2. คณิตศาสตร์
     3. วิทยาศาสตร์                                                        
     4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     5. สุขศึกษาและพลศึกษา                                        
     6. ศิลปะ
     7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                    
     8. ภาษาต่างประเทศ
 
 
 
 
Online:  1
Visits:  129,554
Today:  5
PageView/Month:  1,221